• START
  • AKTUALNOŚCI
  • O MNIE
  • GALERIA
  • WIDEO
  • REGION
  • INTERPELACJE
  • DOKUMENTY
  • SMOLEŃSK 2010
AKTUALNOŚCI
foto: www.radompowiat.pl

W powiecie o kulturze i sporcie na XXXVII sesji

27 stycznia 2014 • Powiat radomski • www.nadzagozdzonka.pl

W dniu 24 stycznia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Radomskiego.

W trakcie obrad radni wysłuchali informacji Starosty o pracy Zarządu między sesjami Rady Powiatu oraz o wykorzystaniu środków unijnych i własnych na zadania inwestycyjne. Także mogli usłyszeć o funkcjonowaniu Ratownictwa Medycznego na terenie Powiatu Radomskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. Podczas sesji została przedstawiona też informacja o funkcjonowaniu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie Powiatu Radomskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. Radni przyjęli 12 uchwał, w sprawie:

1. Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2013 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

2. Zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu na 2014 rok. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, iż Rada Powiatu w Radomiu zatwierdza przedłożone przez Komisje stałe plany pracy, w tym:

a/. Komisję Budżetu i Finansów,

b/. Komisję Administracji, Porządku Publicznego i Ochrony Ludności.

c/. Komisję Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu,

d/. Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej,

e/. Komisję Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

3. Uchwalenia przez Radę Powiatu Radomskiego „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2018. Radni jednogłośnie przyjęli niniejszą uchwałę.

4. Przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2018”. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, iż w związku z faktem, że z końcem ubiegłego roku powyższy dokument stracił moc, zachodzi potrzeba uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2018”, zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

5. Uchwały nr 5,6,7 i 8 dotyczyły powierzenia zadań w zakresie kultury w 2014 roku . Zadania dotyczą Miasta Pionki, Miasta i Gminy Iłża, Gminy Przytyk i Gminy Zakrzew.

6. Powierzenia Gminie Radom zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

7.Ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Podjęcie tej uchwały wynika ze zmian jakie zaszły w przepisach prawych dotyczących opieki zdrowotnej w naszym kraju.

8. Zmiany uchwały Nr 311/XXXVI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2013r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego. Radni przyjmując tą uchwałę potwierdzają bieżące zmiany jakie zostały dokonane w budżecie na 2014 rok.

12. Zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, iż w dziale:

A/. oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 49.315,21 złotych i wydatki o kwotę 154.758,92 złotych. W ramach zadań finansowany jest projekt unijny „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół w Powiecie Radomskim” realizowany przez Między-powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży. Całkowita wartość projektu wynosi 1.098.004,04 złote, a okres realizacji 3 lata (2013, 2014 i 2015). Także realizowany jest projekt unijny „Mój zawód gwarancją sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół w Pionkach. Całkowita wartość projektu wynosi 1.087.700 złotych, z czego wkład własny niepieniężny stanowi kwotę 140.300 złotych, a dotacja 947.400 złotych. Realizacja projektu określona została na lata 2013, 2014 i 2015.

B/. pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 1.979.200 złotych z przeznaczeniem na dotację dla:

- Caritas Diecezji Radomskiej na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej (Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym) w kwocie 1.771.200 złotych,

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Starostwa Radom na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Pionkach w kwocie 193.000 złotych,

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława biskupa i męczennika w Wierzbicy na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Betania” w kwocie 15.000 złotych.

C/. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody o kwotę 271.490,58 złotych i wydatki o kwotę 286.926,53 złotych. W ramach podjętych zadań przez powiat finansowane są dwa projekty unijne realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

- „Nowa szansa” o łącznej wartości 546.500 złotych, którego termin realizacji został ustalony wstępnie na rok 2013. Projekt jednak nie został zrealizowany w całości, ponieważ nie znaleziono pracodawców chętnych do przyjęcia na staże wszystkich uczestników projektu. Niewykorzystane środki w kwocie 271.490,58 złotych zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W związku z uzyskaniem akceptacji na wydłużenie realizacji projektu na 2014 rok zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 271.490,58 złotych.

- „Mobilny Radom – staże dla bezrobotnych w Niemczech” w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” o łącznej wartości 391.674,15 złote. Realizacja projektu określona została na lata 2013-2014. Planowane wydatki na rok 2013 nie zostały zrealizowane w kwocie 3.339,95 złotych i w tej wysokości pozostały na rachunku powiatu. W związku z powyższym w roku bieżącym zwiększa się wydatki o kwotę 3.339,95 złotych, które zostaną sfinansowane wolnymi środkami na rachunku powiatu.

D/. Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 5.125 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie jednorazowych wypłat dodatków uzupełniających. Zwiększone wydatki finansowane zostaną środkami rezerwy celowej na sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli.

E/. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 230.625 złotych. Zwiększone wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla gmin, tj. dla:

- Gminy i Miasta Iłża - 35.825 złotych,

- Miasta Pionki - 30.500 złotych,

- Gminy Przytyk - 32.000 złotych,

- Gminy Zakrzew - 50.000 złotych

na organizację imprez kulturalnych szczegółowo. Natomiast zwiększone wydatki kwotę 1.500 złotych przeznaczone zostaną na dotację dla Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych na organizację XI Festiwalu Piosenki Turystycznej i Patriotycznej, a 80.800 złotych przeznaczone zostanie na dotację dla Gminy Miasta Radomia na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa i Andrzeja Załuskich.

E/. kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 46.460 złotych z przeznaczeniem na dotacje dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „BETA” Pionki - 3.300 złotych,

- Klubu Sportowego „PROCH” Pionki - 5.000 złotych,

- Gminnego Klubu Sportowego „JAGUAR” Wolanów - 3.700 złotych,

- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Junior” Pionki -1.600 złotych,

- Pionkowskiego Towarzystwa Siatkówki - 2.200 złotych,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik Pionki” - 3.000 złotych,

- Ludowego Klubu Sportowego „Chomentów” w Skaryszewie - 1.500 złotych,

- Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” Wierzbica - 11.160 złotych,

- Szkolnego Związku Sportowego w Iłży - 15.000 złotych

na organizację imprez sportowych. Zwiększone wydatki sfinansowane zostaną środkami rezerwy celowej ustalonej w budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił wszystkich obecnych na Galę Sportu na godz. 1700do Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. Następna sesja Rady Powiatu radomskiego planowana jest na 21 lutego 2014 roku.

JACEK MALICKI

foto: www.radompowiat.plfoto: www.radompowiat.plfoto: www.radompowiat.plfoto: www.radompowiat.plfoto: www.radompowiat.plfoto: www.radompowiat.pl
 
Paweł DZIEWIT@2011
e-mail: pawel.dziewit@gmail.com
e-mail: poczta@paweldziewit.pl