• START
  • AKTUALNOŚCI
  • O MNIE
  • GALERIA
  • WIDEO
  • REGION
  • INTERPELACJE
  • DOKUMENTY
  • SMOLEŃSK 2010
AKTUALNOŚCI
foto: www.radompowiat.pl

W powiecie obradowali na XLI sesji Rady Powiatu Radomskiego

1 maja 2014 • Powiat radomski

W dniu 30 kwietnia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu odbyły się obrady 41 sesji. W trakcie obrad radni wysłuchali informacji Starosty z prac Zarządu, informacji Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu radomskiego. Ponadto mogli także zapoznać się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii o realizacji zadań na obszarze działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu w roku 2013. Najważniejszym punktami obrad było podjęcie siedmiu uchwał.

Podjęto uchwały w sprawie:

- Informacji Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu radomskiego. Radni jednogłośnie podjęli uchwalę, pozytywnie oceniając stan bezpieczeństwa i porządku publicznego.

- Informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o realizacji zadań na obszarze działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu w roku 2013. W jednogłośnym głosowaniu radni ocenili pozytywnie pracę Powiatowego Lekarza Weterynarii.

- Zajęcia stanowiska odnośnie oceny zasobów pomocy społecznej. Po rozpatrzeniu oceny zasobów pomocy społecznej Rada Powiatu pozytywnie oceniła i przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej.

- Określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, iż Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach jako jednostka oświatowa posiada w trwałym zarządzie grunty rolne, które wykorzystywane są w formie warsztatów dydaktycznych. Na planowane uprawy przekazywane są corocznie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaty bezpośrednie do tych gruntów po uprzednim złożeniu wniosku. W związku z powyższym proponuje się poszerzenie źródeł dochodów na wydzielonym rachunku o dochody uzyskiwane z tytułu „dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych z agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”. Otrzymane dochody przeznaczone zostaną na zakup paliwa, nawozów, ziarna siewnego oraz środków chemicznych ochrony roślin.

- Zaciągnięcia kredytu. Powyższa uchwała pozwoliła na zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 7.000.000 złotych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

- Zmiany uchwały Nr 311/XXXVI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2013r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego. Powyższa uchwała potwierdza zmiany, jakie zostały dokonane w budżecie Powiatu Radomskiego.

- Zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. W wyniku niniejszej uchwały nastąpiły zmiany finansowe w poszczególnych działach, w tym:

1/. w dziale przetwórstwo przemysłowe zmniejsza się wydatki o kwotę 13.631,74 złotych w związku z podpisaniem aneksu nr 2 z dnia 3 marca 2014 roku do umowy zawartej w dniu 14 lipca 2009 roku na realizację Projektu BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” .

2/. w dziale transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 3.424.955 złotych, w tym w:

A/. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 3.399.955 złotych, tj. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. 3542W Wierzbica – Modrzejowice – przebudowa drogi (II i III etap) 1.999.955 złotych i na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie 3536W Odechów – Kowalków – Sienno przebudowa drogi (I etap) 1.400.000 złotych,

B/. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25.000 złotych (z Gminy Jedlińsk) na zadanie inwestycyjne pn. 3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew – opracowanie dokumentacji projektowej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 7.924.955 złotych, z tego w: C/. zakup usług remontowych o kwotę 400.000 złotych z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni dróg powiatowych

D/. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.524.955 złotych z przeznaczeniem na realizację: 1/.nowych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.880.000 złotych, tj.: a/. - 1715W Brzóza – Radom – przebudowa drogi (II etap) – 900.000 złotych,

b/. - 1716W Brzóza – Przejazd do dr.737 – przebudowa drogi (II etap) – 300.000 złotych,

c/. - 3513W Nowe Zawady – Bierwce Szlacheckie w m. Bierwce – opracowanie dokumentacji projektowej – 45.000 złotych,

d/. - 3518W Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego – 50.000 złotych,

e/. - 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej – 100.000 złotych,

f/. - 3534W Makowiec – Rawica – przebudowa drogi (IV etap) – 400.000 złotych,

g/. - 3538W Gaj – Tomaszów – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej – 45.000 złotych,

h/. - 3545W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego – 40.000 złotych,

2/. dofinansowanie realizacji planowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 6.044.955 złotych, tj.

a/. - 3502W Przytyk – Wawrzyszów – przebudowa drogi powiatowej (VIII i IX etap) – Gmina Przytyk i Wolanów – 500.000 złotych,

b/. - 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej – 40.000 złotych,

c/. - 3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej – 25.000 złotych,

d/. - 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna – przebudowa drogi (IV etap) – 280.000 złotych,

e/. - 3536W Odechów – Kowalków – Sienno – przebudowa drogi – 2.040.000 złotych,

f/. - 3542W Wierzbica – Modrzejowice – przebudowa drogi (II, III etap) – 2.299.955 złotych,

g/. - 3544W Walentynów – Tomaszów – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i przebudowa drogi (II etap) – 370.000 złotych,

h/. - 3551W Błaziny Dolne – Piotrowe Pole – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego, dokumentacji projektowej i przebudowa drogi – 150.000 złotych,

i/. - 3559W Młodocin – Kowala – przebudowa drogi (I etap) – 340.000 złotych,

oraz zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – przebudowa drogi (II etap) – Gmina Jedlińsk o kwotę 400.000 złotych.

Zwiększone wydatki w tym dziale sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa w kwocie 3.399.955 złotych i Gminy Jedlińsk w kwocie 25.000 złotych, nadwyżką budżetową w kwocie 4.004.691 złotych i nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 495.309 złotych

3/. w dziale działalność usługowa przenosi się wydatki w kwocie 27.095 złotych na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

4/. w dziale administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 99.360 złotych z przeznaczeniem na:

- zakup regałów archiwalnych do pomieszczeń w budynku przy ul. Granicznej 24 w kwocie 41.215 złotych (nowe zadanie),

- zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania w kwocie 58.145 złotych (dofinansowanie zadania).

5/. w dziale ochrona zdrowia zwiększa się wydatki (z nadwyżki budżetowej) o kwotę 202.622 złote z przeznaczeniem dla:

- Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach w kwocie 161.240 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. Całkowita wartość zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi 290.000 złotych (w tym: środki PFRON wynoszą 116.000 złotych, środki własne szpitala 12.760 złotych),

- Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży w kwocie 41.382 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zakupu mikro-busa przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość zakupu samochodu wynosi 137.000 złotych (w tym: środki PFRON wynoszą 80.000 złotych, środki własne szpitala 15.618 złotych).

6/. w dziale pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 80.000 złotych i wydatki o kwotę 167.431 złotych, z tego w:

- domy pomocy społecznej , zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 133.588 złotych ( w tym: 80.000 złotych ze środków PFRON i 53.588 złotych z nadwyżki budżetowej) z przeznaczeniem na zakup samochodu – busa 9-cio miejscowego w DPS w Jedlance,

- ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 33.843 złote ( z nadwyżki budżetowej) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku administracyjno – gospodarczego w DPS Jedlanka na Środowiskowy Dom Samopomocy”.

Na zakończenie obrad 41 sesji Rady Powiatu jej Przewodniczący zaprosił radnych na kolejne obrady, które planowane są na ostatni piątek maja 2014 roku.

JACEK MALICKI

foto: www.radompowiat.plfoto: www.radompowiat.plfoto: www.radompowiat.plfoto: www.radompowiat.plfoto: www.radompowiat.plfoto: www.radompowiat.plfoto: www.radompowiat.pl
 
Paweł DZIEWIT@2011
e-mail: pawel.dziewit@gmail.com
e-mail: poczta@paweldziewit.pl